کانون ایرانیان: اولين کسي که روي صحنه تماشاخانه نمايش آهنگين آورد
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۱۰, چهارشنبه

اولين کسي که روي صحنه تماشاخانه نمايش آهنگين آورد

نخستين کسي که روي صحنه تماشاخانه، نمايشهاي
آهنگين آورد " ميرزاده عشقي " بود و با نمايشنامهً
خرابه هاي مداينش. محمد رضا ميرزادهً عشقي در جمادي
الثاني 1325 هجري قمري در همدان به دنيا آمد. در جنگ
بين الملل اول به استانبول رفت و دوباره به تهران برگشت. ر
در 1339 قمري روزنامه قرن بيست و يکم را انتشار داد. در
سال 1342 قمري کشته شد. رستاخيز سلاطين ايران در
خرابه هاي مداين بازتاب آرزوي بازگشت به عظمت ايران
باستان بود و اين از اميد هاي تازهً پس از کودتاي بسياري
شده بود. حتي " صادق هدايت " ( 1281 - 1330 شمسي ) با
نوشتن نمايشنامه گونهً پروين دختر ساسان در آرزوي بازگشت
به آن عظمت کهن بود

0 نظرات:

ارسال یک نظر