کانون ایرانیان: اولين زن بازيگر تآتر در ايران
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۱۰, چهارشنبه

اولين زن بازيگر تآتر در ايران

تا اواخر دورهً قاجاريه براي ايفاي نقش زنان در نمايشهاي
تآتري از هنرپيشگان مرد که به " زن پوش " شهرت داشتند
استفاده مي شد، بدينطريق که آنها لباس زنانه پوشيده و بر
صحنه ظاهر مي شدند و يکي از معروفترين ايفا کنندگان نقش
زن بر صحنهً تآترهاي آن روز " عباسعلي ببراز سلطاني " بود
که خاطرات تلخ و شيرين فراواني نيز از ايام فعاليت خود داشت
تا اينکه با کشف حجاب اجباري در سال 1314 و رفع تنگناهايي
که براي استفاده از هنرنمايي زنان وجود داشت، پاي عده اي از
زنان به صحنهً تآتر باز شد و به گفته دست اندرکاران زني به
نام " پري گودي " يا " پري گلوبندگي " اولين زني بود که پا بر
صحنه تآتر گذاشت و پس از وي بود که " عصمت صفوي " ، ر
ر " روقيه چهره آزاد " و عده اي ديگر جذب فعاليت در زمينهً تآتر
شدند.

0 نظرات:

ارسال یک نظر