کانون ایرانیان: اولين کسي که خط فارسي را بر نهاد
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۸, دوشنبه

اولين کسي که خط فارسي را بر نهاد

اولين کسي که خط فارسي را بر نهاد و طبقه نويسندگان را تعيين کرد " لهراسب " بود. فردوسي در شاهنامه از لهراسب به اينگونه ياد مي کند:

چو گشتاسب را داد لهراسب تخت فرود آمد از تخت و بر بست رخت

بپوشيد جامه پرستش پلاس خدا را بدينگونه بايد سپاس

0 نظرات:

ارسال یک نظر