کانون ایرانیان: كتيبه گنجنامه واقع در استان همدان و شهر همدان
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۶, یکشنبه

كتيبه گنجنامه واقع در استان همدان و شهر همدان

سرزمین   آپلود
كتيبه‌هاي‌ گنج‌نامه‌ كه‌ يادگاري‌ از دوران‌ داريوش‌ و خشايار شاه‌ هخامنشي‌ است‌ درفاصله‌ ۵ كيلومتري‌ غرب‌ همدان‌ و در انتهاي‌ دره‌ عباس‌ آباد حكاكي‌ شده‌ است‌. كتيبه‌ها هر كدام‌ در سه‌ ستون‌ ۲۰سطري‌ به‌ زبان‌هاي‌ پارسي‌ قديم‌، بابلي‌ و عيلامي‌ قديم‌ نوشته‌ شده‌اند. متن‌ پارسي‌ در دست‌ چپ‌ هر دو لوح‌ قرارگرفته‌ است‌. متن‌ بابلي‌ در وسط‌ هر دو كتيبه‌ نوشته‌ شده‌ و متن‌ عيلامي‌ نيز در ستون‌ سوم‌ قرار دارد. لوح‌ طرف‌چپ‌ مربوط‌ به‌ داريوش‌ بزرگ‌ هخامنشي‌ است‌. طول آن حدود 290 سانتی متر، ارتفاعش 190 سانتی متر و دارای متنی به شرح زیر است: « خدای بزرگ است. اهورا مزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که داریوش را شاه کرد، شاهی از بسیاری، فرمانروایی از بسیاری.» كتيبه‌ خشايار شاه‌ نيز در قسمت‌ پايين‌ همين‌ كتيبه‌ است‌ به طول 270 سانتی متر و ارتفاه 190 سانتی متر و متن آن عبارت است از: « خدای بزرگ است اهورا مزدا بزرگ ترین خدایان است که این زمین را آفریده که آن آسمان را آفرید که مردم را خلق کرد که برای مردم شادی آفرید که خشایار شاه را شه کرد. یگانه از میان شاهان بسیار یگانه فرمانروا از میان فرمانروایان بی شمار. من خشایار شاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشور های دارای ملل بسیار، شاه این سرزمین دور دست پهناور، پسر داریوش شاه هخامنشی»
آدرس :5 كيلومتري شهر همدان

0 نظرات:

ارسال یک نظر