کانون ایرانیان: زيد بن علی واقع در استان لرستان و شهر خرم آباد
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۱۲, شنبه

زيد بن علی واقع در استان لرستان و شهر خرم آباد

سرزمین   آپلود نوع بنا : زیارتی قدمت : آل حسنويه اين بنا مربوط به 404 هـ .ق و بنابر كتيبه ای به خط كوفی بنای اوليه آن به فرمان بدربن حسنويه ساخته شده است . مقبره دارای دو گلدسته مدور آجری در دو طرف می باشد كه با كاشيهای زيبائی كه كلماتی مقدس بر آن نوشته شده مزين گرديده است بنای كنونی مقبره در سال 1307 هـ .ق ساخته شده است. درب اصلی حرم از چوبی مخصوص و به شكل زيبائی ساخته شده و آيات و كلمات مقدس با خط نسخ و به طور برجسته برآن نقش گرديده است . بنابر متون كتيبه های موجود مقبره متعلق به زيدبن علی بن حسين بن علی بن طالب (ع) است . آدرس :خرم آباد- ضلع غربی قله فلك الافلاك

0 نظرات:

ارسال یک نظر