کانون ایرانیان: مسجد جامع بروجرد واقع در استان لرستان و شهر بروجرد
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۱۲, شنبه

مسجد جامع بروجرد واقع در استان لرستان و شهر بروجرد

سرزمین   آپلود نوع بنا : زیارتی قدمت : سلجوقی ( تاریخ میلادی : 1038-1194 م ) مسجد جامع بروجرد يكی از قديمترين مساجد غرب ايران است. قديمترين بخش اين بنا شبستان جنوبی و گنبد آن است كه همانند چهارطاقهای زمان ساسانيان ميباشد. نقشه مسجد از نوع يك ايوانی است و از يك قسمت وسط به ابعاد 10×10 و دو قسمت طرفين به ابعاد 20×10 متر تشكيل شده است. ارتفاع گنبد آن كه در وسط بنا ايجاد شده تا كف مسجد نزديك به 20 متر ميباشد و زمان ساخت آن به عهد سلجوقی برمی گردد. بر اساس كتيبه های موجود اين مسجد در زمان شاهان صفوی، در سالهای 1022 هجری، 1023 هجری، 1091 هجری و سرانجام در سال 1209 هجری تعمير و مرمت شده است. اين مسجد دارای تزئينات آجری و كاشيكاری بوده است كه در طول زمان و بر اثر عوامل طبيعی چون زلزله تخريب شده اند. مواد و مصالح آن از آجر، كاشی و ملات است. , آدرس :بروجرد

0 نظرات:

ارسال یک نظر