کانون ایرانیان: اولين مدرسهً سياسي
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۲۹, دوشنبه

اولين مدرسهً سياسي

ميرزا حسن خان مشيرالدوله نخستـين کسي است که پـيش از مشروطه، پايهً مدرسهً عـلوم سياسي را گـذاشت. ر

مرحوم مستوفي در " زندگاني من " مي گويد: " تاسيس مدرسهً سياسي اثـر فکـر ميرزا حسن خان مشيرالملک پسر نصرالله خان مشيرالدوله است. پسر و پدر در نزد صدراعظم و شاه محسنات اين اقدام را جلوه گر ساخـته، فرماني صادر کردند و چـهار هـزار تومان ساليانه براي مخارج اين مدرسه از تـفاوت عـمل معـدن فـيروزهً خراسان برقرار نمودند. مشير الملک برنامهً اين مدرسه را تـنظيم کرده، گـرماگـرم مشغـول تهـيهً معـلم و مکان مدرسه شده و اعلان داوطلب در منـتـشر کرد. ر

افـتـتاح مدرسهً سياسي در نيمه شعـبان 1317 هـجري قـمري( 1899 ميلادي) مطابق با 28 آذر ماه مقرر گـشت. عـده اي از طرف نصرالله خان مشيرالدوله براي عصر اين روز دعـوت شده بودند ". ر

مدرسه سياسي در حقيقت پايه و مرکز اساس مدرسهً حقوق و بالاخره دانشکدهً حقوق امروزي است. ر

اين مدرسه ابـتدا يکي از ادارات مستـقل وزارت خارجه بود، و بودجه آن تا اوايل مشروطه از عوائد تـذکره تامين مي شود. در سالهاي اول، حسن مشيرالملک رياست آن را داشته و محقـق الدوله نيز که تحصيلات خود را در اروپا تمام کرده بود به سمت مدير داخـلي و معـاون تعـيـين شد. ر

در ابـتدا مدرسه يک کلاس بـيشتر نداشت و معـلمين اين دوره عبارت بودند از: ر

مشيرالدوله معـلم حقوق، صديق حضرت معـلم تاريخ، ميرزا حبـيب الله معـلم فـقه، اردشـير جي معـلم تاريخ، مرل معـلم فرانسه، عـبدالرزاق خان معـلم جغـرافـيا. ر

نخستين امتحان نهايي به سال 1321 قمري صورت گـرفت. هـفت نفر دورهً مدرسه را طي نموده، ديـپـلمه شدند. دورهً مدرسه چـهار سال بود.

0 نظرات:

ارسال یک نظر