کانون ایرانیان: اولين روزنامهً فارسي زبان آزاديخواهان مهـاجر در خارج از کـشور ( اولين روزنامه تـبـعـيدي )ر
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۲۶, جمعه

اولين روزنامهً فارسي زبان آزاديخواهان مهـاجر در خارج از کـشور ( اولين روزنامه تـبـعـيدي )ر

اولين روزنامهً فارسي زبان آزاديخواهـان مهـاجر توسط دو روزنامه نگـار جوان، بـه نامهاي " ميرزا مهـدي" و " محـمد طاهـر" در سال 1292 قـمري ( 1875 ميلادي ) در قسطنطنيه ( استانبول ) به نام اختر منـتـشرشد و در ايران مخـفـيانه توزيع گـرديد. محتويات اين روزنامه عامل مهـمي در بسط و توسعـه افـکار جديد در ايران بود. نفـوذ اخـتر به عـلت مقالات پـر معـنايي بود که تـوسط اين دو جوان و عـدهً ديگري از نويسندگـان ايراني تهـيه مي شد. انـتـشار اخـتر در عـثماني سبب شد عـدهً قابل توجهـي از آزاديخواهـان ايران که در آن قـلمرو زندگـي مي کردند به دور هـم گـرد آيند. در بـين اين عـده " ميرزا آقا خان کرماني " و " شيخ احمد روحي کرماني " که هـر دو از آزاديخواهان عـصر ناصرالدين شاه بودند، با نويسندگان اخـتر هـمکاري مي کردند. ر

انـتـشار اخـتر در هـفـته دوبار، روزهاي چهـارشـنبه و دوشـنبه صورت مي گـرفـت. در بالاي روزنامه نام آن با خط درشت نستعـليق نوشته و در اطراف آن، خصوصيات روزنامه درج گـشته بود. در عـنوان روزنامه عبارات زير به چشم مي خورد: ر

ر" اين گازت از هـر گـونه اخبار و از سياسيات و پـوليتيک و علم و ادب و ديگـر منافع عموميه سخن خواهـد گفـت " ر

در قسمتهـاي مختـلف روزنامه، اخـبار کشورهاي اروپايي و ايران درج مي گـشت و گـاهـي نيز مقالات قابل توجهـي در مورد آزادي يا مفـهـوم حقـيقي وطن در روزنامه به چاپ مي رسيد. ر

مقالات زيـبا و جذاب اخـتر سبب گـشت که اين روزنامه در ميان تودهً مردم اعـتـبار و محـبوبـيت بـسياري کسب نمايد؛ و حتي مردم به استـناد اين روزنامه دليل و برهـان آورده، مطالب آن را مقـدس مي داشتـنـد. کار اين تـاثـيـر عـجـيب بدانجا انجاميد که مردم بعـضي از نواحي ايران را که به مطالعـه اين روزنامه رغـبت زياد نشان مي دادند، اخـتري مـذهـب نامـيدند و در حقـيقـت اخـتر صورت دين و آئـيني نو بر خود گـرفـت. ر

روزنامه اخـتر در هـشت صفحـه منـتـشر مي گـرديد و قـيمت آن در تـبريز ساليانه سه تومان و پـنجهـزار دينار و در ساير ولايات چـهـار تومان بود؛ و در اغـلب ممالک آسيايي و اروپايي نيز مشـترکـيني داشت. ر

روزنامه اخـتر به مدت بيست سال تا 1896 انـتـشار مي يافـت و در اين سال از طرف حـکومت عـثـماني توقـيف گـرديد و از انـتـشار آن جلوگيري شد

0 نظرات:

ارسال یک نظر