کانون ایرانیان: اولين چاپخانه دولتي در تهران
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۲۶, جمعه

اولين چاپخانه دولتي در تهران

پس از فوت " ميرزا صالح شيرازي " چاپخانه سنگي کاغذ اخبار و
چاپخانه هاي ديگر از جمله چاپخانه " ميرزا اسدالله خان فارسي " در
اختيار منوچهر خان گرجي ( معتمدالدوله ) قرار گرفت و با ادغام اين
چند چاپخانه و چاپخانه اي که تحت نظر او بود پايه و اساس نخستين
چاپخانهً دولتي در تهران ريخته شد. چاپخانه دولتي که تحت نظر
منوچهر خان گرجي ( معتمدالدوله ) تا سال 1265 هجري قمري برقرار
بود کتابهاي زيادي چه به صورت چاپ حروف سربي و چه با چاپ سنگي
به چاپ رسانيده و نمونه هاي آن هم اکنون در اکثر کتابخانه هاي قديم
کشورمان موجود مي باشد. اين کتابها به نام کتابهاي چاپ معتمدي
معروف مي باشند

0 نظرات:

ارسال یک نظر