کانون ایرانیان: اولين اساتـيد خارجي در اولين دانشگـاه
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۲۹, دوشنبه

اولين اساتـيد خارجي در اولين دانشگـاه

اولين گروه از استادان خارجي ( اتريشي ) که مخصوصاً براي تعـليم و تربـيت دانشجويان ايراني در دارالفـنون و در رشته هاي مخـتـلف به ابـتکار امير کـبـير استخـدام شدند به ايران آمدند، عبارت بودند از: ر

کاپـيتان زاتي معـلم مهـندسي

کاپـيتان گـومز معـلم پـياده نظام و فن رزم آزمايي ( تاکـتيک نظامي ) ر

نايب اول کرزيز معـلم توپـخانه

نايب اول نميرو معـلم سواره نظام

کـارنـتا معـلم معـدن شناسي

دکـتر پـولاک معـلم طب و جراحي و تـشريح

فـکـتي معـلم عـلوم طبـيعي و دواسازي

متاسفانه ورود اين عـده به ايران مصادف بود با برکناري و مرگ اميرکـبـير. از آن پس اين اساتـيد با مشکـلات فراواني روبرو بودند از آن جمله اينکه افسران و پـزشکان اتريشي از کمبود فضاي آموزشي و وسائـل کمک آموزشي رنج مي بردند و پاسخ اوليا بـسيار شگـفت انگـيز بود. دکـتر پـولاک در اين مورد مي نويسد: ر

هـر گـاه افسران ما مي کوشـيدند ذهـن رئيس الوزرا (ميرزا آقا خان نوري ) را نسبت به نقايصي که در کار خود دارند روشن کـنند، وي از منشي خود مي پرسيد که آيا اين آقايان حقوق خود را تمام و کمال دريافت داشـته اند؟ و هـر گـاه پاسخ مثـبت بود، در جواب آنان مي گـفت: من عـلت شکايت شما را نمي فهـمم چون حقوق خودتان را درست بموقع گـرفـته ايد. ر

0 نظرات:

ارسال یک نظر