کانون ایرانیان: اولين نرخ آگهي هاي تلويزيون در ايران
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۱۶, سه‌شنبه

اولين نرخ آگهي هاي تلويزيون در ايران

جدول نخستين نرخ آگهي هاي تلويزيون ملي ايران در شهريور ماه سال 1346 به قرار زير بود:

آگهي تا ده دقيقه به مدت سه ماه، هر دقيقه 40000 ريال

آگهي تا سي دقيقه به مدت سه ماه، هر دقيقه 35000 ريال

آگهي تا شصت دقيقه به مدت سه ماه، هر دقيقه 30000 ريال

آگهي تا نود دقيقه به مدت سه ماه، هر دقيقه 25000 ريال

آگهي تا صد و بيست دقيقه به مدت سه ماه، هر دقيقه 20000 ريال

سازمان تلويزيون ملي ايران براي مؤسسات تأمين کننده آگهي (واسطه)، پنج هزار ريال در هر دقيقه تخفيف منظور مينمايد.

0 نظرات:

ارسال یک نظر