کانون ایرانیان: اولين مرد عکاس ايراني
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۱۳, شنبه

اولين مرد عکاس ايراني

اولين مرد عکاس ايراني را " ناصرالدين شاه " دانسته اند که
به قصد عکس گرفتن از زنان حرمسرا و ماردش "مهد عليا"،ر
عکاسي را از شخصي فرانسوي به نام "موسيو کارليان " که
به همراه " امين الملک " براي گرفتن عکس شاه به ايران
آمده بود، آموخت. " اعتماد السلطنه " در جايي در کتاب
خاطراتش مي نويسد : " شاه چند روزي است که عکاسي
مي فرمايند.".

0 نظرات:

ارسال یک نظر