کانون ایرانیان: اولين کسي که عکس را با روش چاپ نقره اي چاپ کرد
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۱۳, شنبه

اولين کسي که عکس را با روش چاپ نقره اي چاپ کرد

اولين دست اندرکاران عکاسي در ايران، اروپايياني از
فرانسه، اتريش و ايتاليا بودند که در دارالفنون تدريش
ميکردند. عکاسي نيز پس از 1860 در برنامه هاي
درسي دارالفنون گنجانده شد. احتمالا نخستين خارخي
که در ايران عکس را با روش چاپ نقره اي چاپ کرد
ژول ريشار فرانسوي بود که در حدود سالهاي 1844-1846 ر
به ايران آمد و در دارالفنون به تدريس زبان فرانسه
پرداخت و پس از آنکه اسلام آورد، نام " ميرزا رضا
خان" را براي خود انتخاب کرد و ديگري " کرزيز"اتريشي
معلم توپخانه دارالفنون بود. در کتاب مآثروالآثار تاليف
محمد حسن خان اعتماد السلطنه که به سال 1307 قمري
تاليف يافته است مطلبي با عنوان ترويج علم و عمل
عکس به اين شرح آمده است: " عکس که از شعب
علم طبيعي است، در اين عهد ( قاجاريه ) رواج گرفته
و انتشار يافت. اگر چه نمونهً آن در اواخر سلطنت مرحوم
محمد شاه به دست ريشارخان سرتيپ، معلم زبان فرانسه
و انگليسي و غيره ارائه شد، اما اصل شياع و تکميل
صفت و انتشار عمل عکس را که مسيو ريشارخان آورده
و بر روي صفحه نقره اي مي انداختند، اسمش را داگروتيپ
مي گفتند به اسم شخصي که مخترع آن بود و اينک شمارهً
استادان عکاسي و مواقع عکاسخانه ها در دارالخلافه
طهران و ساير بلاد معظمهً ايران اشکالي به کمال دارد
بدين ترتيب مي توان گفت که عکاسي در اواخر حکومت
محمد شاه قاجار يعني در سالهاي قبل از 1264 قمري که
ناصرالدين شاه قاجار به سلطنت رسيد - بيش از 140 سال
قبل - وارد ايران شده است. درست بعد از ده سالي که از
اختراع دوربين عکاسي گذشته بود، اين پديدهً نوظهور به
کشورمان راه پيدا کرد. اما عکاسي به وسيلهً خارجياني
که در چهار چوب روابط سياسي - نظامي به ايران مي آمدند
صورت مي گرفت

0 نظرات:

ارسال یک نظر