کانون ایرانیان: اولين عکسهاي مستند آثار تاريخي ايران
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۱۳, شنبه

اولين عکسهاي مستند آثار تاريخي ايران

لوئيچي پشِه سرهنگي از اهالي ناپل، ايتاليا که خود
عکاسي پرشور و شوق بود در 1848 به ايران مهاجرت
کرد تا فرماندهي کل قواي پياده نظام ايران را بر عهده گيرد
وي در مارس 1861 در نامه اي به " کنت کاوور " ضمن
درخواست بازگشت به ايتاليا خاطر نشان کرد که " آلبومي
از جالبترين آثار آثار تاريخي ايران که تا کنون کسي از
آنها عکس نگرفته و نگارنده اولين کسي بوده که فکر آن
به خاطرش خطور کرده " تهيه نموده است. در ژانويه همان
سال، " پشِه " نسخهً ديگري از آلبوم را براي " ويليام
اول " پادشاه پروس فرستاد. تا کنون تصور مي شد " پشِه" که
شامل نخستين عکسهاي مستند مربوط به ايران است مفقود
شده است. اما اخيراً آلبومي شامل پنجاه قطه عکس، که
عناويني به زبان ايتاليايي با خطي بسيار خوش در حاشيهً آن
نوشته شده، در يک مجموعهً شخصي در رم يافت شد و اعتقاد
بر اين است که اين همان آلبومي است که " پشِه " براي
ر" کنت کاوور " فرستاده بود. آلبوم ديگري نيز در 1977 به
موزهً هنر متروپوليتن نيويورک اهدا شده که شامل 75 قطعه
عکس است که با روشهاي چاپ سپياتون سالت و آلبومين
تهيه شده است ( امضاي پشِه روي بيش از يک سوم نگاتيوها
ديده مي شود ). اين آلبوم احتمالاً همان آلبومي است که او
براي " ويليام اول " پادشاه پروس فرستاده بود. ر

0 نظرات:

ارسال یک نظر