کانون ایرانیان: اولين عکاسي که توانست در شب عکس بردارد
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۱۳, شنبه

اولين عکاسي که توانست در شب عکس بردارد

اولين عکاسي که توانست در شب عکس برداشته و بر آن
تبليغ بکند " عکاس جعفر خادم " نزديک چهار راه حسن
آباد بود، ( تا آن زمان بجز در روز و توسط نور آفتاب گرفتن
عکس مقدور نبود ). وي از ابتکار يا اطلاعي که به دست
آورده بود، به اين صورت عمل مي کرد : پودر منيزيم را در
ظرف درازي ريخته دو طرف پودر را به سر سيم لخت برق
وصل نموده، با آماده شدن عکس خواهان کليد برق را زده
منيزيم مشتعل و توليد نور درخشان آني مي نمود و در اين
هنگام هم بود که فلاش او به کار مي افتاد و به اين خاطر
در ابتدا به جهت کمي رقيب عکس شب بسيار گران و تقريباً
سه برابر قيمت عکسهاي روز بود.

0 نظرات:

ارسال یک نظر