کانون ایرانیان: ابروكومس
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ تیر ۳۰, پنجشنبه

ابروكومس

1. ابروكومس (Abrocomas): وي شهربان پارسي سوريه و فرمان‌ده سپاه اردشير دوم (359-405 پ.م.) بود. وي در 401 پ.م. سپاهي را براي فتح دوباره‌ي مصر، كه عليه حاكميت پارسي شورش كرده بود، فراهم آورد، اما در همان سال كورش كوچك عليه برادر خود اردشير دوم شوريد و ابروكومس براي ياري دادن به پادشاه پارسي به بابل رفت. وي زماني به مقصد رسيد كه پيش‌تر نبرد قطعي در كوناكسا (Cunaxa) درگفته و لشكر كورش صغير شكست خورده بود. در حدود 387-389 پ.م. ابروكومس و شماري از فرمان‌دهان پارسي، فرن‌بازوس (Pharnabazus) و تيثرئوستس (Tithraustes)، تلاش براي بازگشايي مصر را بي‌نتيجه از سر گرفتند.
2. ابروكومس (Abrocomes): او پسر داريوش يكم و فرته‌گونه (Phrataguna)، دختر برادرش ارتنس (Artanes) بود. وي، به ادعاي هردوت، در نبرد ترموپيله كشته شد.

0 نظرات:

ارسال یک نظر